1)

الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان ( از دوره‌ي قاجار تا دوره‌ي معاصر)

پديدآور: نويسندگان عباس يزدانفر، مهسا ضرابي‌الحسيني، زهره ناصردوست
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر: 1395
1402/3/10
2)

درآمدي بر الگوي مسكن مراغه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان

پديدآور: نويسندگان سيدعباس يزدانفر، زهزه ناصردوست، مهسا ضرابي
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر: 1395
1402/3/10
فهرست