1)

فرهنگ واژگان سفال و سراميك ايران

پديدآور: اميني، يوسف
ناشر: دانشگاه هرمزگان
سال نشر: 1400
1402/6/22
2)

سفال معاصر ايران : گزيده آثار پنجمين نمايشگاه سفالگران معاصر ايران ، تهران ، ارديبهشت

پديدآور: نمايشگاه سفالگران معاصر ايران ﴿ پنجمين : 1375: تهران ﴾
ناشر: انجمن هنرهاي تجسمي ايران با همكاري موزه هنرهاي معاصر تهران
سال نشر: 1375
1386/7/30
3)

سفالينه هاي جرجان : موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران

پديدآور: قائيني ، فرزانه ، گردآورنده
ناشر: سازمان ميراث فرهنگي كشور ﴿پژوهشگاه ﴾، معاونت معرفي و آموزش ، اداره كل آموزش ، انتشارات و توليدات ◄
سال نشر: 1379
1386/7/3
4)

سفال و سراميك سازي

پديدآور: ياوري،حسين
ناشر: تهران , ايرانشناسي
سال نشر: 1384
1385/5/29
5)

موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران

پديدآور: قائيني ، فرزانه
ناشر: سازمان ميراث فرهنگي كشور(پژوهشگاه )، معاونت معرفي و آموزش ، اداره كل آموزش ، انتشارات و توليدات فرهنگي
سال نشر: 1383
1385/4/24
6)

فن و هنر سفالگري

پديدآور: توحيدي ، فائق
ناشر: سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
سال نشر: 1379
1385/4/24
7)

سفال معاصر ايران : آثار منتخب چهارمين نمايشگاه سفالگران ايران

پديدآور: نمايشگاه سفالگران معاصر ايران ﴿ چهارمين : 1374: تهران﴾
ناشر: تهران موزه هنرهاي معاصر تهران
سال نشر: 1374
1385/4/24
8)

سفال ايراني , بررسي سفالينه هاي ايراني مجموعه نخست وزيري

پديدآور: كياني ، محمديوسف
ناشر: نخست وزيري
سال نشر: 1357
1385/4/24
9)

مختصري در باره تاريخ تكنولوژي سفال در ايران

پديدآور: نوري نكوئي ، بهرام
ناشر: دانشگاه فارابي
سال نشر: [ xx13 ]
1385/4/24
10)

سفال معاصر ايران : آثار منتخب سومين نمايشگاه سفالگران معاصر ايران ، تهران ، تير ماه 1371

پديدآور:
ناشر: انجمن هنرهاي تجسمي ، موزه هنرهاي معاصر تهران
سال نشر: 1373
1385/4/24
11)

سفال معاصر ايران : گزيده آثار پنجمين نمايشگاه سفالگران معاصر ايران ، تهران ، ارديبهشت 1375

پديدآور: نمايشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافيك ايران ﴿ پنجمين : 1375: تهران ﴾
ناشر: انجمن هنرهاي تجسمي ايران با همكاري موزه هنرهاي معاصر تهران
سال نشر: 1375
1385/4/24
12)

صنايع ايران ; ظروف سفالين

پديدآور: بهرامي ، مهدي
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1327
1385/4/24
13)

سفال

پديدآور: فيروز، شاهرخ
ناشر: بي نا ]
سال نشر: 1345
1385/4/24
فهرست