1)

بازگرداندن كتاب هاي امانت گرفته شده به كتابخانه مركزي

به اطلاع آن دسته از دانشجويان گرامي كه تا كنون موفق به بازگرداندن كتاب هاي امانت گرفته نشده اند، ميرساند چنانچه تا هفته آينده مورخ 1401/3/18 كتاب ها را به كتابخانه مركزي بازگردانند، مشمول تخفيف ويژه جريمه خواهند بود..
1401/3/8
فهرست